Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Kola Pešek umístěného na webovém rozhraní www.kolapesek.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

 
Gardax s.r.o., se sídlem Bělohorská 659/198, 169 00, Praha 6 - Břevnov
IČ: 24696463
DIČ: CZ24696463
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166860
 
Adresa pro doručování: Kola Pešek – Staré Čívice, Přeloučská 265, 530 06 Pardubice-Staré Čívice
Telefonní číslo: +420 733 706 797
Kontaktní e-mail: info@kolapesek.cz
 
jako prodávajícím
a Vámi jako kupujícím

 

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ
    Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.
Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.
  1.1. Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?
    Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek.
Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb, které naše společnost vedle prodeje zboží poskytuje. Pro rezervaci těchto služeb a další informace nás, můžete kontaktovat prostřednictvím webového formuláře, telefonicky nebo emailem. Upozorňujeme, že smlouvy o poskytování těchto služeb nejsou uzavírány distančním způsobem, a tyto obchodní podmínky se na ně proto nevztahují.
  1.2. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?
    O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání . V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
  1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
    Jako spotřebitel máte především:
   
 • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);
 • nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).
  1.4. Čím se řídí náš právní vztah?
    Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
   
 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
    a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
   
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
    Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.
  1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
    Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete , že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
    Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

2.   KUPNÍ SMLOUVA
  2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?
    Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  2.2. Jak podat objednávku?
    Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).
Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.
    Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“ . Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.
O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.
Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
  2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?
    Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
  2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
    Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.
  2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
    Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.
    Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít .
Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.
  2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
    Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
  2.7. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?
    V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.
  2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
    Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.
  2.9. Je smlouva někde uložena?
    Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

 

3.   PLATEBNÍ PODMÍNKY
  3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
    Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:
   
 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky);
 • bezhotovostně platební kartou (on-line či při osobním odběru);
 • na splátky (při splnění podmínek společnosti poskytující splátkový prodej).
    Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní .
    Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny nebo omezeny minimální výší objednávky. Veškeré poplatky za zvolený způsob platby jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.
Při platbě zboží prostřednictvím společnosti poskytující splátkový prodej je smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou; pokud Vám společnost poskytující splátkový prodej tento způsob platby neumožní, smlouva automaticky zanikne.
  3.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?
    V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.
  3.3. V jaké měně můžete platit?
    Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).
  3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?
    Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč .
Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

 

4.   DODACÍ PODMÍNKY
  4.1. Jak posíláme zboží ?
    Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní . Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.
  4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?
    Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní .
V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.
  4.3. Kdy Vám zboží dodáme?
    Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.
Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).
Zboží, které není skladem, předáme dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.
Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodání zboží externími dopravci nemůžeme ovlivnit. Případné stížnosti týkající se doby dodání je nutné řešit přímo s dopravcem.
Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.
  4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?
    Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.
Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) stvrzujete, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná.
Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
  4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?
    Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
    V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.
    Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.
  4.6. Osobní odběr na prodejně
    Zboží je možné odebrat na jedné z našich kamenných prodejen. Osobní odběr není zpoplatněn.
    Ceny v kamenných prodejnách se oproti cenám v internetovém obchodě mohou lišit. Není mezi nimi žádný přímý vztah. Internetový obchod je samostatnou "prodejnou" s vlastní cenovou politikou, která se může u vybraných produktů lišit od cenové politiky v kamenné prodejně. Ceny v internetovém obchodě jsou pravidelně aktualizovány tak, aby nebyly vyšší než u konkurence. Pokud tedy máte zájem zakoupit zboží v kamenném obchodě za internetovou cenu, je nutné vyplnit řádnou internetovou objednávku, zvolit osobní odběr a vytisknutou objednávku předložit na kamenné prodejně.V opačném případě Vám personál kamenné prodejny nemůže zboží za internetovou cenu prodat.
    U objednávek s osobním odběrem je zboží na prodejně rezervováno maximálně 7 dní, jízdní kola a elektrokola jsou rezervována po dobu 3 dnů po odeslání informace zákazníkovi, že je zboží připraveno k odběru. Po uplynutí této doby a v případě nečinnosti ze strany zákazníka je objednávka automaticky stornována a zboží je uvolněno pro další prodej.

 

5.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?
    Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo na kontaktní e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.
Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.
  5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
    Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.
Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.
  5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?
    V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:
   
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?
    Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu. Dle zákona můžete doručovat i do jakékoliv naší provozovny nebo na adresu našeho sídla . Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.
Vrácené zboží by mělo být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.
    K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:
   
 • kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.
    Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.
  5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?
    Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.
Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží .
    Peníze Vám vrátíme:
   
 • stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
 • způsobem, jaký budete požadovat, pokud to nebude znamenat neadekvátně zvýšené náklady
    Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
    Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě vrácení zboží z důvodu vady, nebo jiného pochybení z naší strany, Vám po doložení vynaložených nákladů na odeslání na naší adresu budou tyto náklady poukázány na Vámi uvedený bankovní účet.
  5.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?
    Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě).
Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.
  5.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?
    Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
   
 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • zboží u "osobního odběru" není vyzvednuto ve lhůtě 7mi dnů od informování zákazníka o kompletní objednávce a ze strany zákazníka není podána žádost o prodloužení úložní doby (telefonicky, mailem);
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
    V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

6.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
    Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 

7.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  7.1. Proč potřebujeme osobní údaje?
   

V rámci procesu uzavírání spotřebitelské smlouvy či jen samotnou registrací v internetovém obchodě jsou dodavateli spotřebitelem dobrovolně poskytovány osobní údaje spotřebitele. Spotřebitel poskytuje dodavateli osobní údaje v rozsahu vyplývajícím z vyplněného registračního formuláře v internetovém obchodě či z objednávky zboží učiněné v internetovém obchodě spotřebitelem bez registrace (jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo). S ohledem na skutečnost, že spotřebitelem jsou poskytovány jeho osobní údaje jen za účelem uzavření smlouvy, plnění smlouvy a za účelem ochrany práv spotřebitele, není zákonem o ochraně osobních údajů vyžadováno poskytnutí souhlasu spotřebitele se zpracováním těchto jeho osobních údajů.

  7.2. Jak dlouho uschováváme osobní údaje?
   

Osobní údaje spotřebitele získané dle ust. 7.1 těchto obchodních podmínek budou dodavatelem zpracovávány a uchovávány v elektronické nebo tištěné podobě, a to jen po dobu nezbytně nutnou, tedy zejména po dobu trvání právního vztahu založeného uzavřenou smlouvou nebo po dobu platnosti registrace spotřebitele pro vstup do internetového obchodu.

  7.3. Jaká jsou práva a povinnosti spotřebitele v této otázce?
   
 • Spotřebitel je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět přesně a pravdivě;

 • spotřebitel má právo na přístup ke svým osobním údajům ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů;

 • spotřebitel má právo na opravu svých osobních údajů poskytnutých ve smyslu ust. 7.1 těchto obchodních podmínek. Požadavek na upravení osobních údajů je třeba zaslat písemně na adresu provozovny Kola Pešek, Přeloučská 265, Pardubice-Staré Čívice, PSČ 530 06, nebo elektronicky na e-mail info@kolapesek.cz;

 • spotřebitel je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, čemuž odpovídá povinnost dodavatele tuto informaci bez zbytečného odkladu spotřebiteli předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace požadovat po spotřebiteli přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

  7.4. Zasílání obchodních sdělení
   

V případě, že spotřebitel poskytne dodavateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení, dodavatel za tímto účelem zpracuje jen takové osobní údaje spotřebitele, které jsou potřebné s ohledem na možnost obchodní sdělení zasílat. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je spotřebitel oprávněn kdykoliv písemně odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je třeba zaslat písemně na adresu provozovny Kola Pešek, Přeloučská 265, Pardubice-Staré Čívice, PSČ 530 06, nebo elektronicky na e-mail info@kolapesek.cz.

  7.5. Soubory cookies
   

Uzavřením spotřebitelské smlouvy, registrací v internetovém obchodě či jen prohlížením webových stránek internetového obchodu spotřebitel vyslovuje souhlas s ukládáním souborů tzv. cookies na svém počítači. Pokud by bylo uzavření spotřebitelské smlouvy, jakož i realizace práv a povinností plynoucích z uzavřené spotřebitelské smlouvy možné bez ukládání souborů tzv. cookies na počítač spotřebitele, je spotřebitel oprávněn souhlas podle předchozí věty kdykoliv písemně odvolat zasláním sdělaní na adresu provozovny Kola Pešek, Přeloučská 265, Pardubice-Staré Čívice, PSČ 530 06, nebo elektronicky na e-mail info@kolapesek.cz.

 

8.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
    K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
  8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
    Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 8.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování , ani žádné takové nedodržujeme.
  8.3. Co byste ještě měli vědět?
    Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.
    V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2019.

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení